Oceny pracownicze

Prawidłowo przeprowadzona ocena pracowników ma bardzo duży wpływ na podnoszenie kwalifikacji zespołu jak i pozwala konsekwentnie zarządzać kompetencjami pracowników co znacząco wpływa na jakość i efektywność pracy.

Ocenianie pracowników jest procesem, w którym dokonywane jest wartościowanie cech osobowych, postaw, zachowań oraz poziomu wykonania zleconych zadań. Ocenianie jest prowadzone cyklicznie, ma zatem charakter procesu długotrwałego. Ocenianie pracowników spełnia kilka funkcji:

  • ewaluacyjna – ocena dotychczasowego i obecnego poziomu pracy, jakości, wywiązywania się z obowiązków, ocena przydatności do pracy na stanowisku,
  • rozwojowa – ocena możliwości rozwijania się pracownika na danym stanowisku,
  • informacyjna – sprawdzenie postrzegania ocenianego przez przełożonych i współpracowników, a także jego oceny dotyczące perspektyw w miejscu pracy,
  • motywacyjna – sprawdzenie jak ocena wpływa na pracę ocenianego,
  • decyzyjna – stanowi podstawę do zmian kadrowych.

Firma Business Practice posiada bogate doświadczenie w tym obszarze, we współpracy z działami Human Resources swoich klientów przeprowadziła wiele projektów ocen pracowniczych pomagając wykorzystać potencjał zespołów.